Procedure benoeming

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Zij worden aangesteld na het doorlopen van een benoemingsprocedure.

In de benoemingsprocedure komt de onafhankelijkheid van de TIB tot uitdrukking. De 3 staatsmachten (de rechtsprekende, wetgevende en de uitvoerende macht) zijn bij deze procedure betrokken. De procedure lijkt daarmee op die van de benoeming van de Nationale ombudsman. Ook is ze gelijk aan die van leden van de CTIVD.

De benoemingsprocedure gaat als volgt:

  • De kandidaten spreken eerst met de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de Nationale ombudsman. Zij stellen een aanbevelingslijst op voor de Tweede Kamer.
  • Vervolgens spreken de kandidaten met de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Deze commissie kiest 3 personen uit.
  • De Tweede Kamer stemt hierover en maakt een lijst met een volgorde van voorkeur. De Tweede Kamer stuurt deze lijst naar de ministers van Algemene Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties.
  • Deze ministers kiezen een kandidaat uit de lijst.
  • De Koning benoemt de betrokken kandidaat voor een periode van 6 jaar. Deze periode kan eenmaal worden verlengd.