Vacature: Voorzitter TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend. De inrichting van de TIB is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Binnen de TIB ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor:

Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

De TIB bestaat uit drie leden. Eén van de leden is voorzitter. Op grond van de Wiv 2017 moeten twee van de drie leden waaronder de voorzitter een rechterlijke achtergrond hebben. Het derde lid wordt benoemd op grond van technische deskundigheid. Daarnaast beschikt de TIB ook over drie plaatsvervangende leden. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Taken en verantwoordelijkheden

  • De voorzitter geeft actief sturing aan en is verantwoordelijk voor het functioneren van de TIB en het bijbehorende secretariaat, zit de vergaderingen van de TIB voor en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de besluiten.
  • De voorzitter opereert in een politiek bestuurlijke omgeving en onderhoudt de externe contacten van de TIB zoals met de betrokken ministers en de Tweede Kamer, alsmede met de Directeur-Generaal van de AIVD, de directeur van de MIVD en de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de media.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de TIB als organisatie die komende periode naar verwachting zal groeien en mogelijk naar aanleiding van de evaluatie van de Wiv 2017 anders ingericht zal worden.

Functie-eisen

  • De voorzitter heeft ten minste zes jaar de functie van rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op de rechterlijke organisatie vervuld, dan wel is  ten minste zes jaar werkzaam geweest als lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als lid belast met rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven of als lid belast met rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep.
  • De voorzitter is een teamspeler met een praktische instelling, is gezaghebbend en beschikt over een bewezen vermogen om snel een oordeel te vormen in de complexe afweging van nationale veiligheidsbelangen en de bescherming van privacy en individuele rechten. De voorzitter durft onder tijdsdruk in complexe zaken te beslissen en beschikt over informele leiderschapskwaliteiten.
  • De voorzitter is wekelijks vier dagen op kantoor beschikbaar, waaronder in ieder geval op woensdag en vrijdag om in overleg met de andere leden de verzoeken van de AIVD en de MIVD te toetsen.   

Voor het vervullen van de functie is verder van belang dat het lid over de Nederlandse nationaliteit beschikt (artikel 99 lid 6 Wiv 2017). Op grond van artikel 100 van de Wiv 2017 kan iemand lid van de TIB zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt. De voorzitter en leden van de TIB vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun functie of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin (artikel 99 lid 8 Wiv 2017).

Arbeidsvoorwaarden

Het beoogde tijdstip van aantreden is 1 januari 2023. De benoeming betreft een benoeming voor 32 uren per week. De benoeming geldt voor een termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een periode van zes jaar.

De rechtspositie en de daarmee samenhangende rechten en plichten voor de voorzitter en leden van de TIB zijn beschreven in het Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het salaris voor de voorzitter is naar rato van de omvang van de aanstelling gelijk aan het maximum van salarisschaal 19 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Wervings- en benoemingsprocedure

De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten. Voor de benoeming van de voorzitter van de TIB wordt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal een voordracht van ten minste drie personen gedaan waaruit de betrokken ministers een keuze maken. Vervolgens wordt het beoogde lid bij Koninklijk Besluit benoemd. De functie is aangewezen als vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de werkzaamheden van de TIB kunt u inwinnen bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, dhr. drs. G.J. Buitendijk, tel. 070-3564414 en bij de huidige voorzitter van de TIB, mevrouw mr. M. Moussault, telefoon 070-3564419.

Nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u inwinnen bij de unitmanager P&O van het ministerie van Algemene Zaken, mevrouw K. de Boer, telefoon 06 3169 9075.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 25 augustus 2022 richten aan:

Vice-president Raad van State
Mr. Th.C. de Graaf
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag