Vacature: Plaatsvervangend technisch lid TIB

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie belast met het vooraf toetsen van de rechtmatigheid van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Binnen de TIB is een vacature ontstaan voor:

Plaatsvervangend technisch deskundig lid TIB

De TIB bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter, drie plaatsvervangende leden en beschikt over een secretariaat. Ten minste twee van de drie leden dienen ten minste zes jaar rechterlijke ervaring te hebben. Het derde lid is het lid dat over meer technische deskundigheid beschikt. Het oordeel van de TIB is bindend. De werkzaamheden en de benoemingsprocedure van de TIB liggen vast in hoofdstuk 3 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Functie-eisen

  • Teamspeler met een praktische instelling, gezaghebbend op zijn of haar vakgebied, die onder tijdsdruk durft te beslissen in complexe zaken.
  • Communicatief vaardig en beschikken over relevante kennis van of ervaring met privacy of ethische vraagstukken en bij voorkeur ook op het terrein van de AIVD en MIVD.
  • Beschikken over relevante technische deskundigheid en inzicht in veiligheidsrisico’s. De technische deskundigheid heeft bij voorkeur betrekking op het binnendringen in geautomatiseerde werken, geautomatiseerde data-analyse en/of de werking van grootschalige interceptie.
  • De Nederlandse nationaliteit bezitten (artikel 99 lid 6 Wiv 2017).
  • Geen betrekkingen vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn of haar functie of op de handhaving van zijn of haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin (artikel 99 lid 8 Wiv 2017).

Arbeidsvoorwaarden

Het beoogde tijdstip van aantreden is zo spoedig mogelijk. De benoeming geldt voor de termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een periode van zes jaar. De plaatsvervangende leden genieten per bijgewoonde vergadering een vergoeding die overeenkomt met 3% van het maximum van salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. Op grond van artikel 100 Wiv 2017 kan iemand plaatsvervangend lid zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt.

De TIB vergadert op woensdag en vrijdag. Een plaatsvervangend lid is beschikbaar om bij verhindering of ontstentenis een vast lid te vervangen om met de andere leden de verzoeken van de diensten te toetsen. Naar verwachting zal een plaatsvervangend technisch lid na een meer intensieve inwerkperiode gemiddeld 8 tot 12 uur beschikbaar moeten zijn per maand. Dit aantal is een gemiddelde. In de praktijk zal het ook betekenen dat in geval van vervanging in verband met verlof van één van de vaste leden in een tijdsbestek van twee weken het plaatsvervangende lid wordt verzocht om vier dagen aanwezig te zijn.

Wervings- en benoemingsprocedure

De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten. Voor de benoeming van het plaatsvervangend lid van de TIB wordt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal per vacature een voordracht van ten minste drie personen gedaan waaruit de betrokken ministers een keuze maken. Vervolgens wordt het beoogde lid bij koninklijk besluit benoemd. De functie is aangewezen als vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A+-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure. Het bevragen van referenties kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de werkzaamheden van de TIB kunt u inwinnen bij de secretaris van de TIB, de heer L.W. Schroijen, telefoon 070-3564419 of bij de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken, de heer drs. G.J. Buitendijk, tel. 070-3564414.

Nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u inwinnen bij het hoofd P&O van het Ministerie van Algemene Zaken, mevrouw K. de Boer, telefoon 06-31699075.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u richten aan:

Vice-president Raad van State
Mr. Th. C. de Graaf
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.