Vacature technisch deskundig lid

Binnen de TIB is een vacature ontstaan voor:

  • een technisch deskundig lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie belast met het vooraf toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bepaalde bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB moet in principe binnen twee werkdagen worden gegeven en is bindend. De werkzaamheden en de benoemingsprocedure  van de TIB zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 

Functie-eisen

De TIB bestaat uit drie leden, onder wie een voorzitter en beschikt over een secretariaat. Op grond van de Wiv 2017 dienen ten minste twee leden te beschikken over een ruime rechterlijke ervaring. Het derde lid kan worden aangezocht vanwege andersoortige expertise, zoals op technisch vlak, die voor een goede taakvervulling van de TIB van belang kan zijn. Aan het technisch deskundig lid worden de volgende eisen gesteld;

  • Het lid beschikt over relevante technische deskundigheid en inzicht in veiligheidsrisico’s. De technische deskundigheid heeft bij voorkeur betrekking op het binnendringen in geautomatiseerde werken, geautomatiseerde data-analyse en/of de werking van grootschalige interceptie.
  • Het lid is een teamspeler met een praktische instelling, gezaghebbend op zijn/haar vakgebied, durft te beslissen in complexe zaken en beschikt over relevante kennis van of ervaring met het terrein van de AIVD en de MIVD.
  • Het lid geniet publiekelijk vertrouwen en heeft een bewezen vermogen om snel een oordeel te vormen in de complexe afweging van publieke belangen en de bescherming van privébelangen en individuele rechten.
  • Het lid is wekelijks beschikbaar op woensdag en op vrijdagochtend om in overleg met de andere leden de verzoeken van de diensten te toetsen.   

Voor het vervullen van de functie is verder van belang dat het lid de Nederlandse nationaliteit bezit (artikel 99 lid 6 Wiv 2017) en geen betrekkingen vervult waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn/haar functie of op de handhaving van zijn/haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin (artikel 99 lid 8 Wiv 2017).

Arbeidsvoorwaarden

Het beoogde tijdstip van aantreden is 1 januari 2021. De benoeming betreft een benoeming voor 12 uren per week. De benoeming geldt voor de termijn van zes jaar. Hierna kan eenmaal herbenoeming plaatsvinden voor een periode van zes jaar. De vergoeding van het lid wordt naar rato gebaseerd op het salaris gelijk aan het maximum van salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. Op grond van artikel 100 van de Wiv 2017 kan iemand lid van de TIB zijn tot de leeftijd van zeventig jaren is bereikt. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het “Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”.

Wervings- en benoemingsprocedure

De vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman stellen gezamenlijk een aanbevelingslijst op van ten minste drie kandidaten. Voor de benoeming van het technisch deskundig lid van de TIB wordt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal per vacature een voordracht van ten minste drie personen gedaan waaruit de betrokken ministers een keuze maken. Vervolgens wordt het beoogde lid bij Koninklijk Besluit benoemd. De functie is aangewezen als vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de AIVD op A-niveau is dan ook onderdeel van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie over de werkzaamheden van de TIB kunt u inwinnen bij de voorzitter van de TIB, mevrouw mr. M. Moussault, telefoon 070-3564419.

Nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden kunt u inwinnen bij de unitmanager P&O van het ministerie van Algemene Zaken, mevrouw F. Alwin, telefoon 070-3564737.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 10 augustus 2020 richten aan:

Vice-president Raad van State
Mr. Th. C. de Graaf
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag